base_logo_transparent_background

Industri

Många industrier ser idag installationen av solceller som en naturlig del av möjligheten att bibehålla lönsamheten inom verksamheten.
Hög elkonsumtion i kombination med stora outnyttjade takytor gör möjligheten till direkta besparingar attraktiv och ibland nödvändig.

Industrier förbrukar ofta sin största mängd el under dagtid och det är även då solcellsanläggningen genererar sin energi. Det gör att en solcellsanläggning snabbt ger en märkbar effekt genom att byta kostnader till intäkter.

Kontakta oss så hjälper vi ert företag vidare mot grönare mål 


 

Skatteregler - NäringsverksamhetSärskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. På den här sidan kan du läsa vad som gäller för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.
 

  • Du får göra avdrag för anläggningens värdeminskning.
  • Du får göra avdrag för reparation och underhåll i näringsverksamheten enligt reglerna för antingen byggnader eller inventarier, beroende på hur anläggningen ska behandlas i inkomstbeskattningen.
  • Skattereglerna för byggnader gäller om anläggningen är placerad på eller i en byggnad och den el som produceras också förbrukas i den byggnaden, i syfte att minska kostnaden för elförbrukningen. Dessa regler gäller även om du matar in överskottselen på elnätet.
  • Skattereglerna för inventarier gäller om du använder eller säljer den producerade elen i näringsverksamheten. Det har ingen betydelse om elen lagras på batteri före användning eller försäljning. Om den ska räknas som byggnads- eller markinventarium beror på var anläggningen placeras.


Det här räknas som förnybar el
Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.
Du kan leverera din överskottsel till elnätet
Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Du ska deklarera inkomsten
Det är olika regler beroende på om du som har en näringsfastighet, där det också finns en privatbostad, placerar solcellerna på din privatbostad eller på en verkstadslokal eller på en ekonomibyggnad.

Skattereglerna för försäljning av överskottsel utgår från samma regler som för annan försäljning av sådant som produceras på eller av en näringsfastighet.
Du ska deklarera inkomsterna från försäljningen av el som inkomst av näringsverksamhet om du placerar anläggningen på den del som är näringsfastighet.
El som du förbrukar i privatbostaden ska du ta upp som näringsinkomst, alltså som eget uttag.
Motsvarande regler gäller om du har ett vindkraftverk på näringsfastigheten.
Du ska redovisa förbrukad el som egen insättning i näringsverksamheten om du har en solcellsanläggning på din privatbostad och elen förbrukas i näringsverksamheten.

Du kan få skattereduktion för elen som du levererar
Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet om du anmäler till elnätföretaget att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor.
Underlaget för skattereduktion är det antal kilowattimmar du matar in på elnätet men underlaget kan aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.
Om ni är flera personer som anmält till elnätföretaget att ni framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika mellan er. Det går inte senare att omfördela underlaget på något annat sätt, eller fördela det på någon annan person som inte är anmäld som framställare av förnybar el hos elnätföretaget. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.
Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Skattereduktionen kan därmed högst uppgå till 18 000 kronor per år (30 000 kilowattimmar × 60 öre).

Du ska betala energiskatt om anläggningen ligger över gränsen för mikroproduktion
Om din anläggning ligger över gränsen för mikroproduktion (500 kW) ska du registrera dig för energiskatt på el hos Skatteverket.

Källa: Skatteverket, Skatter och avdrag, Microproduktion

För fullständig information, besök Skatteverkets hemsida