base_logo_transparent_background

NYHETER

Krav på solceller enligt nya
EU-direktiv

Vi kallar det en 
E N E R G I R E V O L U T I O N 

Nya EU-direktiv
Europaparlamentet har  den 12 Mars 2024 formellt antagit det reviderade direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) enligt vilket EU Solar Standard kräver att alla nya bostadsbyggnader inom EU ska drivas med solenergi på taket till år 2030. Offentliga byggnader och andra byggnader kommer att behöva använda solenergi gradvis om de anses tekniskt och ekonomiskt lämpliga, beroende på deras storlek.

Genom EPBD har EU satt upp målsättningen att uppnå ett helt koldioxidfritt byggnadsbestånd till år 2050.


2026 - Alla nya kommersiella och offentliga byggnader.

2027 - Befintliga kommersiella och offentliga byggnader som genomgår renovering (under förutsättning att en solcellsinstallation bedöms vara tekniskt möjlig).

2029 - Vid nyproduktion av bostadshus.

2030 - Befintliga offentliga byggnader. 


Publicerat 2024-05-27

Länsstyrelsen svänger om nyttjande av jordbruksmark

Goda nyheter för skånes lantbrukare!

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att jordbruksmark i länet behöver användas för att uppfylla samhällsintresset för fossilfri och lokal elproduktion. Ett första utkast till vägledning för hur jordbruksmark får användas ska vara klart inom kort.

Länsstyrelsen Skåne skriver i ett internt beslut från den 21 mars att det nya ställningstagandet grundar sig på strategiska mål, regeringens styrning och en analys av länets energibehov. Man konstaterar att tillgängliga markytor från andra källor inte är tillräckliga.

I beslutet skriver man bland annat att:
”När Länsstyrelsen handlägger ärenden som avser fossilfri energiproduktion, vare sig det gäller solcellsanläggningar, vindkraft, biogas eller eventuell annan fossilfri energiproduktion, ska vi sträva efter att:
- vara öppna och positiva till dialogmöten med branschen
- handläggningsprocessen är tydlig och ger en rättssäker och snabb hantering av ärenden.
- beakta helheten och inte enbart markslaget.”


Ett första utkast till vägledningen ska vara klart den 31 maj 2024

Publicerat 2024-04-07